Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 110.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 97.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 97.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 94.50/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1125.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1400.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Notice

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. २०/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. २०/२०७४-७५

Sep 28, 2018

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Sep 28, 2018

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १९/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १९/२०७४-७५

Sep 28, 2018

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १८/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १८/२०७४-७५

Sep 28, 2018

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १७/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १७/२०७४-७५

Sep 28, 2018

निगमका सबै विभाग र कार्यालयको नामाङ्कन तथा कामकाज एवं रिर्पोटिङ्ग गर्ने व्यबस्था सम्बन्धमा

निगमका सबै विभाग र कार्यालयको नामाङ्कन तथा कामकाज एवं रिर्पोटिङ्ग गर्ने व्यबस्था सम्बन्धमा

Sep 28, 2018

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १६/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १६/२०७४-७५

Sep 28, 2018

सम्पर्क राख्न अाउने बारे सूचना नं‍. १५/२०७४-७५

सम्पर्क राख्न अाउने बारे सूचना नं‍. १५/२०७४-७५

Sep 28, 2018

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १४/२०७४-७५

बढुवा सिफारिस गरिएको बारे सूचना नं‍. १४/२०७४-७५

Sep 28, 2018

नमुना पम्प बिक्रेताको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुको विवरण

नमुना पम्प बिक्रेताको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुको विवरण

Sep 28, 2018